thụ động cách (the passive voice)

 1. Học Lớp

  Hình thức của thụ động cách

  Hình thức của thụ động cách A. Thể bị động của một thì chủ động được tạo thành bằng cách đặt động từ to be vào cùng thì với động từ chủ động và thêm quá khứ phân từ của động từ chính. Chủ từ của động từ chủ động trở thành trung gian của động từ bị động. Trung gian này rất thường xuyên bị bỏ đi...
 2. Học Lớp

  Cách dùng giới từ với động từ bị động

  Cách dùng giới từ với động từ bị động A. Như đã nói, nếu nhân tố trung gian được đề cập nó sẽ có by đi trước : — Chủ động : Dufy painted this picture (Dufy đã vẽ bức tranh này ) Bị động : This picture was painted by Dufy (Bức tranh này đã dược vẽ bởi Dufy.) — Chủ động : What makes these...
 3. Học Lớp

  Cách dùng những cấu trúc động từ nguyên mẫu sau động từ bị động

  Cách dùng những cấu trúc động từ nguyên mẫu sau động từ bị động A. Sau các động từ : acknowledge (thừa nhận), assume (cho là), believe (till), claim (tuyên bố), consider (xem là), estimate (đánh giá), feel (cảm thấy), find (nhận thấy), know (biết), presume (giá như), report (tường trình), say...
 4. Học Lớp

  Các cách dùng của thể bị động

  Các cách dùng của thể bị động Thể bị động cách được dùng : A- Khi ta không cần đề cập đến người thực hiên hành động rõ ràng anh ta là/ đã là/sẽ là ai : The rubbish hasn’t been collected (Rác rưởi đã không được gom lại.) The streets are swept every day (Đường phố được quét dọn mỗi ngày.) Your...
 5. Học Lớp

  Các thì chủ động và bị động tương ứng

  Các thì chủ động và bị động tương ứng A. B.Trong lời nói thông tục đôi khi ta dùng get thay cho be : The eggs got (=were) broken (Mấy quả trứng đã bị vỡ.) You’ll get (=be) sacked if you take more time off (Cậu sẽ bị sa thải nếu cứ nghi hoài.) C. Lưu ý rằng trong một câu có chứa một túc từ...