học toán 1

  1. Học Lớp

    Toán lớp 1 học kì I

    CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC 1. Nhiều hơn, ít hơn 2. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác 3. Các số 1, 2, 3 4. Các số 1, 2, 3, 4, 5 5. Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; = 6. Số 6 7. Số 7 8. Số 8 9. Số 9 10. Số 0 11. Số 10 CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM...