hàm số lũy thừa

 1. Học Lớp

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \(y = {\log _2}\left[ {\left( {m + 2} \right){x^2} + 2\left( {m + 2} \right)x + \left( {m + 3} \right)} \right]\) có tập xác định là \(\mathbb{R}.\) A. \(m \le - 2.\)...
 2. Học Lớp

  Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _2}\left( {\frac{1}{{1 - 2{\rm{x}}}}} \right).\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _2}\left( {\frac{1}{{1 - 2{\rm{x}}}}} \right).\) A. \(y' = \frac{2}{{x\ln 4 - \ln 2}}.\) B. \(y' = \frac{2}{{\ln 2 - x\ln 4}}.\) C. \(y' = \frac{2}{{x\ln 2 - \ln 4}}.\)...
 3. Học Lớp

  Cho \({\log _a}b = \sqrt 3 .\) Tình \({\log _{\frac{{\sqrt b }}{a}}}\frac{{\sqrt b }}{{\sqrt a }}.\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho \({\log _a}b = \sqrt 3 .\) Tình \({\log _{\frac{{\sqrt b }}{a}}}\frac{{\sqrt b }}{{\sqrt a }}.\) A. \(\frac{{\sqrt 3 - 1}}{{\sqrt 3 - 2}}\) B. \(\sqrt 3 + 1\) C. \(\frac{{\sqrt 3 - 1}}{{\sqrt 3 +...
 4. Học Lớp

  Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \left( {x - 1} \right)\ln x.\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \left( {x - 1} \right)\ln x.\) A. lnx B. \(\frac{{x - 1}}{x}\) C. \(\frac{{x - 1}}{x} + \ln x\) D. \(\frac{{x - 1}}{x} - \ln x\)
 5. Học Lớp

  Cho \({\log _{\frac{1}{2}}}x = \frac{2}{3}{\log _{\frac{1}{2}}}a - \frac{1}{5}{\log _{\frac{1}{2}}}b\). Tìm x

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho \({\log _{\frac{1}{2}}}x = \frac{2}{3}{\log _{\frac{1}{2}}}a - \frac{1}{5}{\log _{\frac{1}{2}}}b\). Tìm x. A. \({a^{\frac{3}{2}}}.{b^{\frac{1}{5}}}\) B. \(\frac{{{a^{\frac{3}{2}}}}}{{{b^{\frac{1}{5}}}}}\)...
 6. Học Lớp

  Gọi (C) là đồ thị hàm số \(y = \log x\). Tìm khẳng định đúng?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Gọi (C) là đồ thị hàm số \(y = \log x\). Tìm khẳng định đúng? A. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng B. Đồ thị (C) có tiệm cận ngang C. Đồ thị (C) cắt trục tung D. Đồ thị (C) không cắt...
 7. Học Lớp

  Tính giá trị của biểu thức \(A = {\log _a}\frac{1}{{{a^2}}}\), với \(a > 0\) và \(a \ne 1.\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tính giá trị của biểu thức \(A = {\log _a}\frac{1}{{{a^2}}}\), với \(a > 0\) và \(a \ne 1.\) A. \(A = - 2\) B. \(A = - \frac{1}{2}\) C. \(A = 2\) D. \(A = \frac{1}{2}\)
 8. Học Lớp

  Giả sử p và q là hai số dương sao cho

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Giả sử p và q là hai số dương sao cho \({\log _{16}}p = {\log _{20}}q = {\log _{25}}\left( {p + q} \right).\) Tìm giá trị \(\frac{p}{q}.\) A. \(\frac{8}{5}.\) B. \(\frac{1}{2}\left( { - 1 + \sqrt 5 }...
 9. Học Lớp

  Nếu \({\log _8}3 = p\) và \({\log _3}5 = q\) thì \(\log 5\) bằng

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Nếu \({\log _8}3 = p\) và \({\log _3}5 = q\) thì \(\log 5\) bằng: A. \(\frac{{1 + 3pq}}{{p + q}}.\) B. \(\frac{{3pq}}{{1 + 3pq}}.\) C. \({p^2} + {q^2}.\) D. \(\frac{{3p + q}}{5}.\)
 10. Học Lớp

  điều kiện biểu thức tồn tại là

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Kết quả rút gọn của biểu thức \(A = \left( {\log _b^3a + 2\log _b^2a + {{\log }_b}a} \right)\left( {{{\log }_a}b - {{\log }_{ab}}b} \right) - {\log _b}a\) với điều kiện biểu thức tồn tại là: A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
 11. Học Lớp

  Cho \({\log _{27}}5 = a,{\log _8}7 = b,{\log _2}3 = c\). Tính \({\log _{12}}35\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho \({\log _{27}}5 = a,{\log _8}7 = b,{\log _2}3 = c\). Tính \({\log _{12}}35\) A. \(\frac{{3b + 3ac}}{{c + 2}}\). B. \(\frac{{3b + 2ac}}{{c + 2}}\). C. \(\frac{{3b + 2ac}}{{c + 3}}\). D. \(\frac{{3b +...
 12. Học Lớp

  Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên \(\left( {1; + \infty } \right)\)?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên \(\left( {1; + \infty } \right)\)? A. \(y = \frac{{x - 1}}{{{x^2} + 2}}.\) B. \(y = {\left( {\frac{1}{2}} \right)^x}.\) C. \(y = {\log _3}x.\) D. \(y =...
 13. Học Lớp

  Tìm giá trị của a để hàm số \(y = {\log _{2a + 3}}x\) đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right).\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tìm giá trị của a để hàm số \(y = {\log _{2a + 3}}x\) đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right).\) A. \(a > 1\). B. \(a > - 1\). C. \(0 < a < 1\). D. \(0 < a \ne 1\).
 14. Học Lớp

  Cho 0 < a < b < 1, mệnh đề nào dưới đây đúng?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho \(0 < a < b < 1\), mệnh đề nào dưới đây đúng? A. \({\log _b}a > {\log _a}b.\) B. \({\log _a}b < 0.\) C. \({\log _b}a < {\log _a}b.\) D. \({\log _a}b > 1.\)
 15. Học Lớp

  Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} + 3x + 2} \right)\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} + 3x + 2} \right)\). A. \(D = \left[ { - 2, - 1} \right].\) B. \(D = \left( { - \infty , - 2} \right) \cup \left( { - 1, + \infty } \right)\). C...
 16. Học Lớp

  Đặt \({\log _3}5 = a\). Mệnh đề nào sau đây đúng?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Đặt \({\log _3}5 = a\). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. \({\log _{15}}75 = \frac{{a + 1}}{{2a + 1}}\). B. \({\log _{15}}75 = \frac{{2a + 1}}{{a + 1}}\). C. \({\log _{15}}75 = \frac{{2a - 1}}{{a + 1}}\). D...
 17. Học Lớp

  Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _3}\left( {2x + 1} \right)\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _3}\left( {2x + 1} \right)\). A. \(D = \left( { - \infty ;\, - \frac{1}{2}} \right)\). B. \(D = \left( {\frac{1}{2};\, + \infty } \right)\). C. \(D = \left( {0;\...
 18. Học Lớp

  Cho hàm số \(y = {\log _2}x\). Khẳng định nào sau đây sai?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho hàm số \(y = {\log _2}x\). Khẳng định nào sau đây sai? A. Tập xác định của hàm số là \(\left( {0; + \infty } \right)\) B. Tập giá trị của hàm số là \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\) C. Đồ thị...
 19. Học Lớp

  Tập xác định của hàm số \(y = \ln \left( {1 - \sqrt {x + 1} } \right)\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tập xác định của hàm số \(y = \ln \left( {1 - \sqrt {x + 1} } \right)\) A. \(\left[ { - 1; + \infty } \right)\) B. \(\left( { - 1;0} \right)\) C. \(\left[ { - 1;0} \right]\) D. \(\left[ { - 1;0} \right)\)
 20. Học Lớp

  Cho hai số thực dương x, y bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho hai số thực dương x, y bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng? A. \({\log _2}\left( {{x^2}y} \right) = 2{\log _2}x + {\log _2}y\) B. \({\log _2}\left( {{x^2} + y} \right) = 2{\log _2}x.{\log _2}y\) C. \({\log...