bảng hóa học

  1. Học Lớp

    HL.1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

    Bảng tuần hoàn hóa học hay còn gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhờ bảng hệ thống tuần hoàn ta biết số hiệu nguyên tử, cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. I. Các nguyên tố hóa học Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn: Các nguyên tố được...