Trợ động từ dare (dám, thách) và used

Trợ động từ dare (dám, thách) và used