Ought, should, must to, need dùng cho bổn phận

Ought, should, must, have to, need dùng cho bổn phận (obligation)

Bài mới