Must, have, will, should dùng suy đoán và giả định

Must, have, will và should dùng cho sự suy đoán(deduction) và giả định (assumption)