May và can dùng để chỉ sự cho phép và khả năng

May và can dùng để chỉ sự cho phép và khả năng