Can và be able dùng cho khả năng

Can và be able dùng cho khả năng