Các cấu trúc nguyên mẫu và danh động từ

Các cấu trúc nguyên mẫu và danh động từ (infinitive and gerund constructions)