Bàng thái cách (giả đinh cách) (the subjunctive)

Bàng thái cách (giả đinh cách) (the subjunctive)