What do you think _________ to the park if more chemicals are released into the water?

Hương Chi

New member
What do you think _________ to the park if more chemicals are released into the water?
A. happen
B. will happen
C. happens
D. happening
 
Đáp án: B
Giải thích: câu điều kiện loại 1
Dịch: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều hoá chất được thải xuống nước.