Vị trí của giới từ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Vị trí của giới từ
A. Giới từ thường đặt trước danh từ hay đại từ. Tuy nhiên,trong hai cấu trúc ở Tiếng Anh không chính thức nó được đặt ở cuối câu :

1. Trong những câu hỏi bắt đầu bằng một
giới từ + whom/which/what/whose/where :
To whom were you talking ? (Chính thức).
(Bạn đang nói chuyện với ai thế ?)
Who were you talking to ? (Không chính thức.)
In which drawer does he keep it ? (Chính thức.)
(Anh ta cất nó trong ngăn kéo nào ?).
Which drawer does he keep it in ? (Không chính thức.)
Giới từ đặt ở cuối câu thì không dùng văn phạm, nhưng hiện nay trong tiếng Anh thông tục điều đó được chấp nhận.

2. Tương tự, trong các mệnh đề quan hệ, giới từ được đặt trước whom/which có thể được đưa đến cuối mệnh đề, và đại từ quan hệ thường được bỏ :

The people with mhoni I was travelling (Chính thức.)

(Những người mà tôi đã đi du lịch cùng với.)

The people I was traveling with (Không chính thức)

The company from which I hire my TV set (Chính thức.)

(Công ty mà ở đó tôi thuê máy của mình.)

The company I hire my TV set from (Không chính thức.)

B. Nhưng ở các cụm động từ thì giới từ/trạng từ vẫn còn ở sau động từ của nó, vì thế kiểu cấu trúc chính thức ở đây không thể dùng được the children I was looking after (Bọn trẻ mà tôi đang chăm sóc) không được viết lại bằng after +whom và Which bridge did they blow up ? (Họ đã phá nổ cây cầu nào ?) không thể viết lại bằng up + which.