Tuyển chọn các câu mạch dao động LC, Sóng điện từ trong đề thi đại hoc môn vật lý 12