Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?
A. Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion NO, NH$_{4}$$^{+}$, NO$_{3}$$^{-}$ lần lượt là +2, -3, +5.
B. Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với khí H$_{2}$ ở nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp.
C. Ở điều kiện thường, đơn chất N$_{2}$ hoạt động hóa học hơn photpho.
D. Khí nitơ duy trì sự hô hấp và sự cháy.
 

Khánh Hiền

New member
Chọn phương án: A
Phương pháp giải:
Lý thuyết tổng hợp về nitơ và các hợp chất của nitơ.
Lời giải chi tiết:
- Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion NO, NH$_{4}$$^{+}$, NO$_{3}$$^{-}$ lần lượt là +2, -3, +5.
→ Đúng
- Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với khí H$_{2}$ ở nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp.
→ Sai, N$_{2}$ phản ứng với H$_{2}$ tạo NH$_{3}$ có số oxi hóa giảm từ 0 xuống -3 nên N$_{2}$ thể hiện tính oxi hóa.
- Ở điều kiện thường, đơn chất N$_{2}$ hoạt động hóa học hơn photpho.
→ Sai, đơn chất N$_{2}$ có liên kết ba rất bền nên khá trơ về mặt hóa học.
- Khí nitơ duy trì sự hô hấp và sự cháy.
→ Sai, khí duy trì sự hô hấp và sự cháy là O$_{2}$.
Đáp án A