Trợ động từ và động từ khiếm khuyết. Auxiliaries and modal auxiliary

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Trợ động từ và động từ khiếm khuyết. Auxiliaries and modal auxiliary

Trợ động từ chính (principal auxiliary 1

Động từ khiếm khuyết (Modal auxiliary)

Động từ bán khiếm khuyết (Semi — mortals)

to be

can/could

to need

to have

may/might

to dare

to do

must/had to


usedought

shall/should

will/wouldTrợ động từ nhằm giúp tạo thành một thì (tense) hay một thành ngữ (expression). Chúng kết hợp với hiện tại phân từ hay quá khứ phân từ hay nguyên mẫu để tạo nên các thì động từ thường :

I am coming (Tôi đang đến).

He has finished (Anh là đã làm xong.)

I didn't see then. (Tôi không thấy họ).

Chúng kết hợp với nguyên mẫu để chỉ sự cho phép, khả năng, bổn phận, sự suy diễn. v.v... như sẽ nói ở các chương sau :

He can speak French (Anh ta có thể nói tiếng Pháp)

You may go (Anh có thể đi được)

We must hurry (Chúng ta phải nhanh lên).