Trợ động từ trong các câu trả lời ngắn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Trợ động từ trong các câu trả lời ngắn
Những câu hỏi đòi hỏi trả lời là yes (có) hay no (không) như :

Do you smoke ? (Anh hút thuốc không ?) hay Can you ride a bicycle ? (Anh cỡi xe đạp được không ?) Sẽ có câu trả lời là yes hay no và chỉ có trợ động từ. Chủ từ gốc, nếu là một danh từ được thay bằng một đại từ. Đại từ làm chủ từ được thay đổi như sau :

Do you smoke ? — Yes, I do (Không dùng Yes, I smoke.)

(Anh hút thuốc không ? Có, tôi hút.)

Is that Ann ?Yes, it is/no, it isn't)

(Phải đó là Ann không ? Vâng, phải/không, không phải.)

Did the twins go ?Yes, they did/no, they didn't

(Phải hai đứa trẻ sinh đôi đã đi không ? Vâng, chúng đã đi/ không, chúng không đi.)

Will there be an exam ?Yes, there will/no, there won't.

(Sẽ có một kỳ thi chứ ? Vâng, sẽ có/không, sẽ không có).

Nếu có hơn một trợ động từ trong câu hỏi thì trợ động từ đầu sẽ dùng để trả lời.

should he have gone ?Yes, he should.

( Anh ta phải đi chứ ? Vâng, anh ta đã).

Những câu hỏi với must I/he. v.v. hay need I/he v.v . được trả lời là yes, you/he.v..v. must hay no, you/he..v.v... needn’t :

Must I/Need I take all these pills ?Yes, you must/ no, you needn't.

(Phải tôi/tôi cần dùng tất cả những viên thuốc này không? Vâng, anh phải /không anh không cần)

Một câu trả lời với yes hay no mà không có trợ động từ sẽ kém lịch sự.