Tính giá trị của biểu thức \(S = \left| {{z_1}} \right| + \left| {{z_2}} \right|.\)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Số Phức| Giải Phương Trình Trên Tập Số Phức |
Gọi \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm của phương trình \({z^2} - z + 1 = 0.\) Tính giá trị của biểu thức \(S = \left| {{z_1}} \right| + \left| {{z_2}} \right|.\)
A. 2
B. 4
C. 1
D. \(\sqrt 3 .\)
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Học lớp hướng dẫn giải
\({z^2} - z + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = \frac{1}{2} + \frac{{i\sqrt 3 }}{2}\\z = \frac{1}{2} - \frac{{i\sqrt 3 }}{2}\end{array} \right. \Rightarrow S = \left| {{z_1}} \right| + \left| {{z_2}} \right| = 2.\)
 

Bình luận bằng Facebook