The atmosphere is getting more …………… because there is more smoke from factories and motor engines.

The atmosphere is getting more …………… because there is more smoke from factories and motor engines.
A. pollute B. polluting C. polluted D. pollution
 
Đáp án: C
Dịch: Bầu không khí ngày càng ô nhiễm vì có nhiều khói từ các nhà máy và động cơ xe máy.