Tài liệu hóa học lớp 12 đầy đủ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
Este
Lipit – chất giặt rữ
CÁC DẠNG BÀI TẬP:
PHẦN TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
Glucozơ
Saccarozơ
Tinh bột
Xenlulozơ
CÁC DẠNG BÀI TẬP:
PHẦN TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 3: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
Amin
 ANILIN (C6H5NH2)
Amino axit
Peptit & Protein
CÁC DẠNG BÀI TẬP:
PHẦN TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
Đại cương về polime
Vật liệu polime
NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ
PHẦN TRẮC NGHIỆM
TRẮC NGHIỆM ÔN ĐH – CĐ BỔ SUNG
CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI
IV – DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA CÁC KIM LOẠI
V – HỢP KIM
VI. ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI
VII. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
Sự điện phân
PHẦN TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
Kim loại kiềm & một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
I. KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I (KIM LOẠI KIỀM)
II. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NATRI
Kim loại kiềm thổ & một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
III. KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM II
IV. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI
V. NƯỚC CỨNG
NHÔM & MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM
I. NHÔM
II. HỢP CHẤT CỦA NHÔM
III. SẢN XUẤT NHÔM
PHẦN TRẮC NGHIỆM
TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH – CĐ BỔ SUNG
CHƯƠNG 7: CROM – SẮT – ĐỒNG
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
Crom & một số hợp chất của crom
1. Crom
2. Một số hợp chất của crom
Sắt & một số hợp chất của sắt
I. VỊ TRÍ - CẤU TẠO - TÍNH CHẤT CỦA SẮT
II. HỢP CHẤT CỦA SẮT
III. SẢN XUÂT GANG
IV. SẢN XUẤT THÉP
Đồng & một số hợp chất của đồng
1. Đồng
2. Hợp chất của đồng
3. Hợp kim của đồng:
Một số tính chất các kim loại khác (Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb)
PHẦN TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ – CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH
LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO
Nhận biết một số cation & anion trong dung dịch
Nhận biết một số chất khí
PHẦN TRẮC NGHIỆM
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
PHẦN BỔ SUNG
CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
PHẦN TRẮC NGHIỆM
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC
1. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
2. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
4. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON
5. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION - ELETRON
6. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
7. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
8. PHƯƠNG PHÁP QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN
9. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO
10. PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT
11. PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT – ĐH & CĐ CÁC NĂM
ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ
 

Bình luận bằng Facebook