Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sự quan trọng của dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ
Hãy nhớ rằng một mệnh đề quan hệ xác định được viết không có dấu phẩy. Lưu ý nghĩa có thể thay đổi khi chú ý đến dấu phẩy :
a) The travellers who knew about the floods took another road.
(Những người đi du lịch mà biết về những trận lụt, đá đi đường khác.)
b) The travellers, who knew about the floods, took another road.
(Những người đi du lịch, những người biết về những trận lụt, đã đi đường khác.)
ở câu (a) là mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề này xác định hay giới hạn danh từ travellers. Vì thế câu này ám chỉ những người nào biết có các trận lụt mới đi đường khác.
ở câu (b) là mệnh đề không xác định, mệnh đề này không xác định hay giới hạn danh từ. Vì thế câu này nói ám chỉ tất cả những người đi du lịch đã biết về những trận lụt và đều đi đường khác.
c) The boys who wanted to play football were disappointed when it rained.

(Các cậu con trai muốn chơi bóng đá đã bị thất vọng khi trời mưa.)

d) The boys, who wanted toplay football, were disappointed...

(Các cậu con trai muốn chơi bóng đá đã thất vọng...)

Câu (c) ngụ ý rằng chỉ một số cậu con trai muốn chơi bóng đá. Còn những cậu kia không quan tâm đến trời có mưa hay không.

Câu (d) ngụ ý rằng tất cả các cậu con trai đêu muốn chơi bóng đá và tất cả đã thất vọng.

(e) The wine which was in the cellar was ruined.

(Rượu nho để ở trong hầm đã bị hỏng.)

(f) The wine, which was in the cellar, was ruined.

(Rượu nho, trong căn phòng nhỏ đă bị hỏng.)

Câu (e) ngụ ý rằng chỉ một số rượu nho là bị hỏng. Một số để nơi khác thì không hỏng.

Câu (f) ngụ ý tất cả rượu nho ở trong hầm đều đã hỏng.