Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sự lược bỏ nguyên âm e
A.
Các từ có âm cuối là e đi sau một phụ âm, khi thêm hậu tố vào ta bỏ e.

believe + er =believer, move + able = movable, love + ing = loving.

Nhưng dye và singe vẫn giữ c khi thêm ing vào để tránh nhầm lẫn với die và sing.

dye — dyeing, singe — singeing

Trong tiếng Mỹ, age vẫn giữ e khi thêm ing vào : age — ageing.

likable cũng có thể đọc là likeable.

Các từ tận cùng bằng ce hoặc ge đôi khi vẫn giữ lại e.

B. Âm cuối e vẫn giữ lại khi hậu tố bắt đầu là một phụ âm:

engage — engagement, fortunate — fortunately, hope — hopeful, immediate — immediately, sincere — sincerely

Nhưng âm e trong able/ible bị bỏ đi khi đổi sang trạng từ:

Comfortable — comfortably, incredible — incredibly.

Âm cuối e cũng bị lược bỏ trong các từ sau :

argue — argument, due — duly,

judge — judgement hoặc judgment,

true — truly, whole — wholly

C. Các từ tận cùng là ee thì không bỏ e trước một hậu tố :

agree — agreed, agreeing, agreement,

foresee — foreseeing, foreseeable.