Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sự hòa hợp của các thì
Khi động từ chính của câu ở thì quá khứ thì động từ trong mệnh đề phụ thường cũng ở thì quá khứ. Hãy xem các câu có đánh dấu sao (*) trong bảng sau đây :
Sự hòa hợp của các thì.PNG

Lưu ý rằng nguyên mẫu và danh động từ không ảnh hưởng gì bởi qui tắc trên cả :
He wants to go to Lyons (Anh ta muốn đi đến Lyons.)
He likes riding. (Anh ta thích cưỡi ngựa).
He wanted to go to Lyons.
He Liked riding.​
Qui tắc về sự hòa hợp các thì cũng được áp dụng cho lời nói gián tiếp khi động từ giới thiệu ở thì quá khứ. (Xem chương 31).
4