So và not tượng trưng cho mệnh đề that

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
So và not tượng trưng cho mệnh đề that
A.
Sau believe,expect,suppose, think và sau It appears /seems
Will Tom be at the party ?- I expect so/suppose so/think so (Liệu Tom có đến dự tiệc không ?)​
Tôi mong/giả sử/ nghĩ là thế.
I think he will (Tôi nghĩ là có)
Đối với thể phủ định ta dùng :
Một động từ phủ định với So:
Will the scheme be a success ?- I don’t expect so/ believe so/ suppose so/ think so (Liệu kế hoạch có thành công không ? Tôi không tin/ mong đợi/cho là/ nghĩ là thế).​
2 Hoặc một động từ khẳng định với Not.
It won’t take long, will it ?- No, I suppose not (Không lâu đâu, phải không ?- Không, tôi cho là không) hoặc :I don't suppose so (Tôi không cho là thế)
The plane didn’t land in Canatia, did it ?- I believe not (Chiếc máy bay không đáp ở Canada phải không ?) — Tôi tin là không, hoặc
I don't believe so (Tôi không tin là thế)
B. So và not được dùng tương tự như thế sau hope và be afraid (e rằng) :

Is Peter coming with us ? I hope so (Peter sẽ đến với chúng ta chứ ?- Tôi hy vọng là thế) Will you have to pay duty on this ?- I’m afraid so. (Cậu sẽ phải trả tiền thuế cho cái này à ? Tôi e là vậy).

Thể phủ định ở đây tạo bởi động từ khẳng định + not : Have you got a work permit ?- I’m afraid not (Anh có được phép làm việc chưa ?- Tôi e là không)

C. So và not có thể được dùng sau say và tell + túc từ :

How do you know there is going to be a demonstration— Jack said so/ Jack told me so (Làm sao cậu biết được sắp có cuộc bãi công ?- Jack nói thế/ Jack bảo với tôi như thế)

I told you so có thể có nghĩa «tôi đã bảo với anh mà« kiểu này thường gây bực bội cho người nghe.

Đối với Tell chỉ có một dạng phủ định là động từ phủ định + so :


Toni didn't tell me so (Tom không có nói với tôi như thế) Đối với say có hai dạng phủ định, nhưng khác nghĩa : Tom didn’t say so = Tom didn't say that there would be a demonstration (Tom không có nói rằng sẽ có bãi công).

Tom said not = Tom said there wouldn't be a demonstration (Tom nói rằng sẽ không có bãi công).

D. if + so/not

So/not dùng sau If có thể thay thế cho một chủ từ đã đề cập trước hoặc hiểu ngầm + động từ :

Will you be staying another night ? If so, we can give you a better room. If not, could you be out of your room by 12.00 ? (Anh ở lại thêm một đêm nữa được không ? Nếu được thì chúng tôi có thể dành cho anh một căn phòng tốt hơn. Nếu không thì anh có thể đi trước 12 gịờ không ?)

If so/not ở đây thường tượng trưng cho một mệnh đề điều kiện với if so xem 338A.