She's not his friend, she's_______.

She's not his friend, she's_______.
A. I
B. my
C. mine
D. me
⇒ Lựa chọn đúng là C
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: