seeing/ I/ London/ London Eye/ in/ enjoy/ the.

seeing/ I/ London/ London Eye/ in/ enjoy/ the.
A. I enjoy seeing the London Eye in London.
B. I enjoy London seeing the London Eye in.
C. I enjoy seeing in London the London Eye.
D. I enjoy the London Eye seeing in London.
 

Thanh Dung

New member
Chọn đáp án: A
Giải thích:
Cấu trúc “enjoy + Ving”: thích làm gì
Dịch: Tôi thích xem bánh xe lớn “Mắt Luân Đôn” ở thủ đô nước Anh.