Sách giáo khoa toán lớp 6

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sách giáo khoa hình học lớp 6 nâng cao pdf | sgk hình học lớp 6 nâng cao | sách giáo khoa toán lớp 6 nâng cao | sách giáo khoa hình học lớp 6 nâng cao 7scv.com
Mục lục Giải bài tập Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc vế số tự nhiên

 • Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 3: Ghi số tự nhiên
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con - Luyện tập (Trang 14)
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân - Luyện tập 1 (Trang 17) - Luyện tập 2 (Trang 19)
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia - Luyện tập 1 (Trang 24) - Luyện tập 2 (Trang 25)
 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Luyện tập (Trang 28)
 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính - Luyện tập (Trang 32)
 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng - Luyện tập (Trang 36)
 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Luyện tập (Trang 39)
 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Luyện tập (Trang 42)
 • Bài 13: Ước và bội
 • Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - Luyện tập (Trang 47)
 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Luyện tập (Trang 50)
 • Bài 16: Ước chung và bội chung - Luyện tập (Trang 53)
 • Bài 17: Ước chung lớn nhất - Luyện tập 1 (Trang 56) - Luyện tập 2 (Trang 57)
 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Luyện tập 1 (Trang 59) - Luyện tập 2 (Trang 60)
 • Ôn tập chương I (Trang 63)
Chương 2: Số nguyên
 • Bài 1: Làm quen với số âm
 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Luyện tập (Trang 73)
 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu - Luyện tập (Trang 77)
 • Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên - Luyện tập (Trang 79)
 • Bài 7: Phép trừ hai số nguyên - Luyện tập (Trang 82)
 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu - Luyện tập (Trang 92)
 • Bài 12: Tính chất của phép nhân - Luyện tập (Trang 95)
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
 • Ôn tập chương II
Chương 3: Phân số
 • Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
 • Bài 2: Phân số bằng nhau
 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 4: Rút gọn phân số - Luyện tập (trang 15-16)
 • Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Luyện tập (trang 19-20-21)
 • Bài 6: So sánh phân số
 • Bài 7: Phép cộng phân số
 • Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Luyện tập (trang 29-30-31)
 • Bài 9: Phép trừ phân số - Luyện tập (trang 34-35)
 • Bài 10: Phép nhân phân số
 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Luyện tập (trang 40-41)
 • Bài 12: Phép chia phân số - Luyện tập (trang 43-44)
 • Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Luyện tập (trang 47) - Luyện tập (trang 48-49-50)
 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Luyện tập (trang 52-53)
 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Luyện tập (trang 55-56)
 • Bài 16: Tìm tỉ số của hai số - Luyện tập (trang 59-60)
 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm
 • Ôn tập chương III (Câu hỏi ôn tập và Bài tập)
 • Ôn tập cuối năm phần số học
Chương 4: Đoạn thẳng
 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
 • Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Bài 5: Tia - Luyện tập (Trang 113)
 • Bài 6: Đoạn thẳng
 • Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
 • Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
 • Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Ôn tập phần hình học
Chương 5: Góc
 • Bài 1: Nửa mặt phẳng
 • Bài 2: Góc
 • Bài 3: Số đo góc
 • Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
 • Bài 6: Tia phân giác của góc - Luyện tập (trang 87)
 • Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
 • Bài 8: Đường tròn
 • Bài 9: Tam giác
 • Ôn tập phần hình học Toán 6 Tập 2
Sách giáo khoa toán lớp 6
Sách giáo khoa toán hình học lớp 6