Sách giáo khoa toán lớp 4

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Sách giáo khoa hình học lớp 4 nâng cao pdf | sgk hình học lớp 4 nâng cao | sách giáo khoa toán lớp 4 nâng cao | sách giáo khoa hình học lớp 4 nâng cao 7scv.com
Mục lục Giải bài tập Toán lớp 4
Chương I : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức có chứa một chữ
 • Luyện tập
 • Các số có sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng và lớp
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Triệu và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 16
 • Luyện tập trang 17
 • Dãy số tự nhiên trang 19
 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Luyện tập trang 22
 • Yến, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lương
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập trang 26
 • Tìm số trung bình cộng
 • Luyện tập trang 28
 • Biểu đồ
 • Biểu đồ (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 33
 • Luyện tập chung trang 35
 • Luyện tập chung trang 36
Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học
 • Phần 1 : Phép cong và phép trừ
 • Phép cộng trang 38
 • Phép trừ
 • Luyện tập trang 40
 • Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chứa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Luyện tập trang 46
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Luyện tập trang 48
 • Luyện tập chung trang 48
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Vẽ hai đường thẳng song song
 • Thực hành vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành vẽ hình vuông
 • Luyện tập trang 55
 • Luyện tập chung sgk trang 56
 • Phần 2 : Phép nhân
 • Nhân với số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề -xi-mét vuông
 • Mét vuông trang 64
 • Nhân một số tự nhiên với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Luyện tập trang 68
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Luyện tập trang 69
 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 74
 • Luyện tập chung trang 75
 • Phần 3 : Phép chia
 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập trang 78
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Chia cho số có hai chữ số
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 83
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83
 • Luyện tập trang 84
 • Thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số
 • Luyện tập trang 87
 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 89
 • Luyện tập chung trang 90
 • Luyện tập chung trang 91
Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành
 • 1: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3
 • Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Luyện tập trang 96
 • Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Luyện tập trang 98
 • Luyện tập chung trang 99
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập trang 100
 • 2: Giới thiệu hình bình hành
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập trang 104
Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi
 • 1: Phân số
 • Phân số
 • Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 110
 • Phân số bằng nhau
 • Rút gọn phân số
 • Luyện tập trang 114
 • Quy đồng mẫu số các phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 117
 • Luyện tập chung trang 118
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Luyện tập trang 120
 • So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Luyện tập trang 122
 • Luyện tập chung trang 123 phần 1
 • Luyện tập chung trang 123 phần 2
 • Luyện tập chung trang 124
 • 2: Các phép tính với phân số
 • Phép cộng phân số
 • Phép cộng phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 128
 • Luyện tập trang 128 (tiếp theo)
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 131
 • Luyện tập chung trang 131
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập trang 133
 • Luyện tập trang 134
 • Tìm phân số của một số
 • Phép chia phân số
 • Luyện tập trang 136
 • Luyện tập trang 137
 • Luyện tập chung trang 137
 • Luyện tập chung trang 138
 • Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 139
 • 3: Giới thiệu hình thoi
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập trang 143
 • Luyện tập chung trang 144
Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ
 • 1: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số
 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập trang 148
 • Luyện tập trang 149
 • Luyện tập chung trang 149
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập trang 151
 • Luyện tập trang 151 (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 152
 • Luyện tập chung trang 153
 • 2: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
 • Tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)
Chương 6: Ôn tập
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập chung trang 176
 • Luyện tập chung trang 177
 • Luyện tập chung trang 178
 • Luyện tập chung trang 179
---------------------------------------------------------------------------------
Phần 1:
Phần 2:
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook