Sách giáo khoa lớp 5

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Sách giáo khoa hình học lớp 5 nâng cao pdf | sgk hình học lớp 5 nâng cao | sách giáo khoa toán lớp 5 nâng cao | sách giáo khoa hình học lớp 5 nâng cao 7scv.com

Chương một: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập trang 9
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 14
 • Luyện tập chung trang 15 phần 1
 • Luyện tập chung trang 15 phần 2
 • Luyện tập chung trang 16
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Luyện tập trang 19
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Luyện tập trang 21
 • Luyện tập chung trang 22
 • Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Luyện tập trang 24
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập trang 28
 • Héc-ta
 • Luyện tập trang 30
 • Luyện tập chung trang 31 phần 1
 • Luyện tập chung trang 31 phần 2
 • Luyện tập chung trang 32
Chương hai: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân
 • I - Số thập phân
 • Khái niệm số thập phân
 • Khái niệm số thập phân tiếp theo
 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Luyện tập trang 38
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập trang 43
 • Luyện tập chung trang 43
 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập trang 45
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập chung trang 47
 • Luyện tập chung trang 48 phần 1
 • Luyện tập chung trang 48 phần 2
 • II - Các phép tính với số thập phân
 • 1. Phép cộng
 • Cộng hai số thập phân
 • Luyện tập trang 50
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Luyện tập trang 52
 • 2. Phép trừ
 • Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập trang 54
 • Luyện tập chung trang 55
 • 3. Phép nhân
 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
 • Luyện tập trang 58
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Luyện tập trang 60
 • Luyện tập trang 61
 • Luyện tập chung trang 61
 • Luyện tập chung trang 62
 • 4. Phép chia
 • Chia một số thập phân với một số tự nhiên
 • Luyện tập trang 64
 • Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Luyện tập trang 68
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập trang 70
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập trang 72
 • Luyện tập chung trang 72
 • Luyện tập chung trang 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập trang 76
 • Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76
 • Luyện tập trang 77
 • Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78
 • Luyện tập trang 79
 • Luyện tập chung trang 79
 • Luyện tập chung trang 80
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
Chương ba: Hình học
 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập trang 88
 • Luyện tập chung trang 89
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập trang 94
 • Luyện tập chung trang 95
 • Hình tròn. Đường tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Luyện tập trang 99
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập trang 100
 • Luyện tập chung trang 100
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 106
 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập trang 110
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập trang 112
 • Luyện tập chung trang 113
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập trang 119
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung trang 123
 • Luyện tập chung trang 124
 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Luyện tập chung trang 127
 • Luyện tập chung trang 128
Chương bốn : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
 • I - Số đo thời gian
 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập trang 134
 • Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian với một số
 • Luyện tập trang 137
 • Luyện tập chung trang 137
 • II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
 • Vận tốc
 • Luyện tập trang 139
 • Quãng đường
 • Luyện tập trang 141
 • Thời gian
 • Luyện tập trang 143
 • Luyện tập chung trang 144 phần 1
 • Luyện tập chung trang 144 phần 2
 • Luyện tập chung trang 145
Chương năm : Ôn tập
 • I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo thời gian
 • II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập trang 160
 • Phép nhân
 • Luyện tập trang 162
 • Phép chia
 • Luyện tập trang 164
 • Luyện tập trang 165
 • Ôn tập về các phép tính số đo thời gian
 • III - Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Luyện tập trang 167
 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Luyện tập trang 169
 • Luyện tập chung trang 169
 • IV - Ôn tập về giải toán
 • Một số dạng bài toán đã học
 • Luyện tập trang 171 phần 1
 • Luyện tập trang 171 phần 2
 • Luyện tập trang 172
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Luyện tập chung trang 175
 • Luyện tập chung trang 176 phần 1
 • Luyện tập chung trang 176 phần 2
 • Luyện tập chung trang 177
 • Luyện tập chung trang 178
 • Luyện tập chung trang 179
File pdf sách toán lớp 5
File pdf sách toán Hình Học lớp 5
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook