Tài liệu Sách giải tích 12 cơ bản hoclop

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sách giải tích 12 cơ bản | Sách toán học 12 cơ bản | Sách giải tích 12 cơ bản download | sách giai tich 12 nang cao pdf | sách toán 12

MỤC LỤC SÁCH GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN THEO CHƯƠNG
 • Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
 • Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
 • Chương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
 • Chương IV. SỐ PHỨC
 • MỤC LỤC SÁCH GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN THEO BÀI
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
 • Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
 • Bài 2. Cực trị của hàm số
 • Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Bài 4. Đường tiệm cận
 • Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
 • Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
 • Bài 1. Lũy thừa
 • Bài 2. Hàm số lũy thừa
 • Bài 3. Lôgarit
 • Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 • Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 • Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 • Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Chương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
 • Bài 1. Nguyên hàm
 • Bài 2. Tích phân
 • Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
 • Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Chương IV. SỐ PHỨC
 • Bài 1. Số phức
 • Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
 • Bài 3. Phép chia số phức
 • Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
 • Ôn tập Chương IV - Số phức
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12