Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là

Qui Nguyen

New member
Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là
A. Xin-ga-po. B.Việt Nam.
C. Phi-lip-pin. D.In-đô-nê-xi-a.
 
Đáp án: A
Giải thích : Một số nước có mật độ dân số cao nhất ở Đông Nam Á là: Xin-ga-po 7857 người/km2, Phi-lip-pin 343 người/ km2, Việt Nam 277 người/km2, In-đô-nê-xi-a 134 người/km2,… Lào là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất, 29 người/km2, Bru-nây 69 người/km2, Cam-pu-chia 85 người/km2.