Phương trình lượng giác $\sqrt 3 .\sin 3{\rm{x}} + \cos 3{\rm{x}} = - 1$ tương đương với phương trình nào sau đây

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Phương trình lượng giác $\sqrt 3 .\sin 3{\rm{x}} + \cos 3{\rm{x}} = - 1$ tương đương với phương trình nào sau đây:
A. $\sin \left( {3{\rm{x}} - \frac{\pi }{6}} \right) = - \frac{1}{2}$
B. $\sin \left( {3{\rm{x}} + \frac{\pi }{6}} \right) = - \frac{\pi }{6}$
C. $\sin \left( {3{\rm{x}} + \frac{\pi }{6}} \right) = - \frac{1}{2}$
D. $\sin \left( {3{\rm{x}} + \frac{\pi }{6}} \right) = \frac{1}{2}$
Chọn C.
$\sqrt 3 \sin 3{\rm{x}} + \cos 3{\rm{x}} = - 1 \Leftrightarrow \frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin 3x + \frac{1}{2}\cos 3x = - \frac{1}{2}$$ \Leftrightarrow \sin \left( {3{\rm{x}} + \frac{\pi }{6}} \right) = - \frac{1}{2}$
Nguồn: Học Lớp