Phương trình lượng giác: $\cos x - \sqrt 3 \sin x = 0$ có nghiệm là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Phương trình lượng giác: $\cos x - \sqrt 3 \sin x = 0$ có nghiệm là
A. $x = \frac{\pi }{6} + k\pi .$
B. Vô nghiệm.
C. $x = - \frac{\pi }{6} + k\pi .$
D. $x = \frac{\pi }{2} + k\pi .$
Chọn A.
$\cos x - \sqrt 3 \sin x = 0 \Leftrightarrow \frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x = 0 \Leftrightarrow \sin (x - \frac{\pi }{6}) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{6} + k\pi ,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right).$$$
Nguồn: Học Lớp
 
Sửa lần cuối: