Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Câu 22: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó?
A. Do giai cấp tư sản mới ra đời lãnh đạo.
B. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.
C. Đoàn kết nhân dân trong một mặt trận.
D. Gắn cứu nước với canh tân đất nước.