Phong trào Tây Sơn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp thống nhất đất nước?

Phong trào Tây Sơn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp thống nhất đất nước?
A. Lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, tạo điều kiện để thống nhất đất nước
B. Lật đổ chúa Trịnh và chúa Nguyễn, tạo điều kiện để thống nhất đất nước
C. Lật đổ các thế lực phong kiến, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
D. Lật đổ các thế lực phong kiến, bước đầu thống nhất đất nước
 

Dương Tin

New member
Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê đã xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, bước đầu thống nhất đất nước, đặt nền tảng cho sự thống nhất hoàn toàn dưới triều Nguyễn
Đáp án cần chọn là: D