Phát biểu nào sau đây đúng ?

Dung Thùy

New member
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, N$_{2}$ thể hiện tính khử.
B. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là 1 chất độc.
C. Vì phân tử nitơ có liên kết ba bền nên ở nhiệt độ thường khá trơ về mặt hóa học.
D. Sấm chớp trong các trận mưa dông có thể tạo ra khí N$_{2}$O do N$_{2}$ tác dụng với khí O$_{2}$.
 
Chọn phương án: C
Phương pháp giải:
Lý thuyết về nito.
Lời giải chi tiết:
A sai vì N$_{2}$ thể hiện tính oxi hóa N$^{0}$ → N$^{-3}$
B sai vì nitơ không phải khí độc
C đúng
D sai vì sản phẩm tạo ra là NO
Đáp án C