Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Ought/Should so sánh với must và have to
A. Những khác biệt trong cách dùng

1. Ought/should được dùng để diễn đạt bổn phận hay nghĩạ vụ của chủ từ


You should send in accurate income tax returns

(Anh phải nộp những thống kê thuế thu nhập chính xác.)

Hay để chỉ một hành động hợp lý hoặc đúng đắn :

They shouldn’t allow parking here, the street is too narrow.

(Họ không được phép đậu ở đây, đường phố thì quá hẹp.)

This word is spelt wrongly. There should be another “s” (từ này đánh vần sai, phải có thêm một chữ “s”.)

Ở đây không có quyền hạn của người nói như ở must hay quyền hạn ở bên ngoài tác động như với have to
Nó là một vấn đề về lương tâm hay cảm giác tốt hơn :

PIANIST TO PUPIL : You must practise at least an hour a day.

PUPIL TO MUSICAL FRIEND : I have to practise an hour a day.

MUSICAL FRIEND : You ought to/should practise for more than, an hour.

(Nhạc sĩ dương cầm nói với học trò : Các em phải tập tối thiểu một ngày một giờ.

Học trò nói với bạn học nhạc : Tôi phải tập một ngày một giờ !

Bạn học nhạc : bạn nên tập nhiều hơn một giờ)

2. Sự khác biệt khác giữa ought/should và must, have to là với must và have to chúng ta thường có ấn tượng là sợ bổn phận phải được thi hành.
Đây là trường hợp đặc biệt với ngôi thứ nhất nhưng cũng khá được áp dụng cho các ngôi khác nữa. Với ought/ should chúng ta không cần thiết phải cảm thấy rằng bổn phận phải được thi hành. Khá thường đặc biệt là ở ngôi thứ nhất nghĩa lại có ý ngược lại.Nếu một người tài xế nói I ought to/should go slowly here, it’s a build-up area thì thường là anh ta ám chỉ rằng mình đang không lái xe chậm. Nếu anh ta có ý định đi chậm thì anh ta sẽ nói.

I must go/I have to goll will have to go slowly here. (Tôi phải đi chậm ở đây.)


Tương tự, nếu một người nào đó nói we must have a party to celebrate your engament (Chúng ta phải có một bữa tiệc để mừng lễ hứa hôn của bạn mới được.) thì các người bạn của anh ta sẽ có lý do để dự tiệc. Còn nếu nói “We should have a party” thì chưa chắc là có bữa tiệc.

B. Những tương đồng trong cách dùng.

1. Should (nhưng không phải Ought) có thể được dùng trong các thông báo và trên giấy tờ thông tin ..v..v...


Candidates should be prepared to answer questions on (Các ứng viên sẽ phải chuẩn bị trả lời các câu hỏi về...)

On hearing the alarm bell, hotel guests should leave their rooms...

(Khi nghe chuông báo động, các khách trọ khách sạn phải rời khỏi phòng mình... .)

Must có thể được dùng ở đây mà không thay đổi nghĩa, nhưng Should diễn đạt bổn phận một cách nhẹ nhàng hơn.

2. Ought và should có thể diễn đạt lời khuyên :

You ought to/should read this. It’s very good (Bạn nên đọc cái này. Nó rất là hay.)

Nhưng để nhấn mạnh lời khuyên hơn thì nên dùng Must

You must read this. It's marvellous ! (Bạn phải đọc cái này. Nó thật tuyệt !.)