Ôn tập về giải toán

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Phương pháp giải:
Bước 1:
Vẽ sơ đồ
Bước 2: Tìm số bé và số lớn theo công thức:
 • Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
 • Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Bước 3: Kết luận (hay đáp số)

Ví dụ: Tổng hai số là \(71\) và hiệu hai số đó là \(13\). Tìm hai số đó.
Hướng dẫn giải chi tiết
Ta có sơ đồ:
on-tap-va-bo-sung-ve-phan-so-png.3872

Số lớn là: \((71 + 13):\,2 = 42\)
Số bé là: \(71 - 42 = 29\)
Đáp số: số bé: \(29\); số lớn: \(42\).
2. Tỉ số
Định nghĩa: Tỉ số của hai số \(a\) và \(b\) là \(a:b\) hay \(\dfrac{a}{b}\) (\(b\) khác \(0\))
Ví dụ: tỉ số của hai số \(3\) và \(5\) là \(\dfrac{3}{5}\).
Lưu ý: Muốn lập tỉ số của hai đơn vị đo đại lượng thì chúng phải cùng đơn vị đo.
Ví dụ: Tìm tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài là \(1dm\) và \(12cm.\)
Hướng dẫn giải chi tiết
:
Đổi \(1dm = 10cm\)
Tỉ số của hai đoạn thẳng trên là: \(\dfrac{{10}}{{12}} = \dfrac{5}{6}\).

3. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Phương pháp giải:

 • Bước 1: Vẽ sơ đồ.
 • Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.
 • Bước 3: Tìm giá trị một phần (lấy tổng ban đầu chia tổng số phần bằng nhau).
 • Bước 4: Tìm hai số theo công thức:
Số bé = Giá trị một phần × số phần của số bé
hoặc
Số lớn = Giá trị một phần × số phần của số lớn

Bước 5: Kết luận (hay đáp số).

Ví dụ: Cho hai số có tổng là \(63\). Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là \(\dfrac{4}{5}\).
Hướng dẫn giải chi tiết
Ta có sơ đồ:
on-tap-va-bo-sung-ve-phan-so-1-png.3870

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
\(4 + 5 = 9\) (phần)
Giá trị một phần là: \(63:9 = 7\)
Số bé là: \(7 \times 4 = 28\)
Số lớn là: \(63 - 28 = 35\)
Đáp số: số bé: \(28\); số lớn: \(35\).

4. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Phương pháp giải:

 • Bước 1: Vẽ sơ đồ.
 • Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.
 • Bước 3: Tìm giá trị một phần (lấy hiệu ban đầu chia hiệu số phần bằng nhau).
 • Bước 4: Tìm hai số theo công thức: Số bé = Giá trị một phần × số phần của số bé
hoặc
Số lớn = Giá trị một phần × số phần của số lớn

 • Bước 5: Kết luận (hay đáp số)
Ví dụ: Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là \(52\) và tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{3}{7}\).
Hướng dẫn giải chi tiết
Ta có sơ đồ:
on-tap-va-bo-sung-ve-phan-so-2-jpg.3871

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: \(7 - 3 = 4\) (phần)
Giá trị một phần là: \(52:4 = 13\)
Số lớn là: \(13 \times 7 = 91\)
Số bé là:\(91 - 52 = 39\)
Đáp số: số bé: \(39\); số lớn: \(91\).
 

Bình luận bằng Facebook