Những trường hợp thì quá khứ không thay đổi trong lời nói gián tiếp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Những trường hợp thì quá khứ không thay đổi trong lời nói gián tiếp
A. Trong lý thuyết thì thì quá khứ chuyển thành quá khứ hoàn thành nhưng trong tiếng Anh nói thì nó thường không đổi, miễn là điều này không gây ra sự nhầm lẫn về thời gian tương quan của các hành động ví dụ :


He said, I loved her ( Anh ta nói anh ta yêu cô ấy)

Phải trở thành :

He said he had loved her

(Anh ta nói là anh ta đã yêu cô ấy).

Nếu không nghĩa của nó sẽ bị thay đổi

Nhưng : He said, -Ann arrived on Monday»

(Anh ta nói : «Ann đã đến vào thứ Hai»)

Cụ thể là :

He said : -Ann arrived/had arrived on Monday

(Anh ta nói Ann đã đến vào thứ Hai)

B. Trong lý thuyết thì quá khứ liên tiến đổi thành thì quá khứ hoàn thành liên tiến, nhưng trên thực tế nó không đổi trừ khi nó nói về hành động đã hoàn tất :

She said, we were thinking of selling the liaise but. We have decided not to- (Cô ấy nói : »Chúng tôi đang nghĩ đến một việc bán căn nhà nhưng chúng tôi vừa quyết định là không nên»)

= She said that they had been thinking of soiling the house but had decided not to (Cô ấy nói rằng họ đã dự định bán căn nhà nhưng đã quyết định thôi rồi).

Nhưng He said “ when I saw them they were playing tennis (Anh ta nói : Khi tôi gặp họ họ đang chơi quần vợt») = He said that when he saw them they were playing tennis (Anh ta nói rằng khi anh ta gặp họ, họ đang chơi tennit)

C. Trong tiếng Anh viết, các thì quá khứ thường chuyển sang thì quá khứ hoàn thành, nhưng cũng có các ngoại lệ :

1.Thông thường các thì quá khứ/quá khứ liên tiến trong các mệnh đề thời gian không đổi

He said, " When we were living/lived in Paris...

(Anh ta nói : «Khi chúng tôi sống ở Paris...»)

He said that when they were living/lived in Paris... (Anh ta nói rằng khi họ sống ở Paris...)


Động từ chính của các câu như thế hoặc là chống đối hoặc

Là trở thành thì quá khứ hoàn thành :

He said. - When we were living/lived in Paris we often Paud-

(Anh ta nói : «Khi chúng tôi sống ở Paris chúng tôi thường gặp Paul»)

He said, that when they were living/lived in Paris they often saw/had often seen Paul

Anh ta nói rằng khi họ sống ở Paris họ thường gặp Paul)

2. Một thì quá khứ diễn tả tình thế của sự việc vẫn còn diễn ra cho tới lúc nói, thì giữ nguyên không đổi :

She said, .. I decided not to buy the house because it was on a main rood»

(Cô ấy nói : «Tôi đã quyết định không mua ngôi nhà vì nó nằm trên trục lộ chính«)

= She said that she had decided not to buy the house because it was on a main road

(Cô ấy nói rằng cô ấy đã quyết định không mua ngôi nhà vì nó...)