Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện đã tác động như thế nào đến cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai?

Huyền Dịu

New member
Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện đã tác động như thế nào đến cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận
B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận
C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng
D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ
 

Thúy Kiều

New member
Ngày 15-8-1945, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện ⇒ Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận.
Đáp án cần chọn là: B