Nguyên mẫu chẻ (Split infinitives.)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Nguyên mẫu chẻ (Split infinitives.)
Việc tách đôi nguyên mẫu thường được xem là không hay, nhưng bây giờ thì được rồi ;
Trong tiếng Anh thông tục really thường được đặt sau to:
It would take ages to really master this subject (Để nắm vững môn này ta thường phải mất bao thế hệ.)
Một số trạng từ khác chỉ mức độ như : completely, entirely, (un) duly có thể được dùng tương tự, ta có thể nói :
a) to completely cover the floor thay vì :
b)to cover the floor completely (phủ khắp sàn.)​
c) to unduly alarm Decple. Thay vì:

d) to arm people unduly, (báo động người ta quá đáng)

Nhưng giữ trật tự như đã định thì an toàn hơn, như ở b) trên đây.