Nghiệm của phương trình $\sin 2x - \sqrt 3 \cos 2x = 0$ là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Nghiệm của phương trình $\sin 2x - \sqrt 3 \cos 2x = 0$ là
A. $x = \frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}$.
B. $x = \frac{\pi }{6} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}$.
D. $x = \frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}$.
Chọn D.
Chia hai vế PT cho 2 ta được $\frac{1}{2}\sin 2x - \frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos 2x = 0$ <=>$\sin \left( {2x - \frac{\pi }{3}} \right) = 0$ <=>$2x - \frac{\pi }{3} = k\pi $ <=>$x = \frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$
Nguồn: Học Lớp