Nghi vấn phủ định (Negative interrogative).

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Nghi vấn phủ định (Negative interrogative).
A. Điều này được hình thành bằng việc đặt not sau nghi vấn thường.

Did you not see her ? (Anh không thấy cô ấy sao ?)
Is he not coming ? (Anh ta sẽ không đến chứ ?
Nhưng hình thức này hầu như luôn được tĩnh lược:
Didn’t you see her ?, Isn’t he coming ?

Lưu ý rằng not bây giờ ở trước chủ từ.

am I not ? có một tĩnh lược bất qui tắc : aren’t I ? (không phải tôi à ?)

B. Nghi vấn phủ định được dùng khi người nói mong đợi hay hy vọng về một sự trả lời xác định.

Haven't you finished, yet ? (Anh chưa xong à ?)

Dont’ you like my new dress ?

(Chị không thích cái áo đầm mới của tôi à ?)

Child : Can’t I stay up till the end of the programme ? (Đứa trẻ : Con không thể thức xem cho đến hết chương trình à ?)

I could wait ten minutes. — Couldn’t you wait a little longer ?

(Tôi có thể đợi mười phút. — Chị không thể đợi lâu hơn một tí sao ?)

C. Nghi vấn phủ định cũng được dùng trong câu hỏi đuôi sau một câu ở xác định.

You paid him, didn’t you ?

(Anh trả tiền cho hắn rồi, phải không ?)

She would like to come, wouldn't she ?

(Cô ta thích đến, phải không ?)