Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Need not và must nó ở hiện tại và tương lai
Need not (không phải) có thể được dùng ở hiện tại và tương lai. Nó có hình thức giống nhau ở các ngôi (xem 148)

Need not diễn đạt sự thiếu bổn phận người nói cho phép một hành động không cần thiết phải làm.

Employer : You needn't make two copies. One will do

(Chủ : Anh không phải làm hai bản. Một là đủ rồi.)

Give them this cheque. They needn’t send rue a receipt.

(Đưa cho họ chi phiếu này. Họ không phải gởi biên nhận cho tôi.)

You needn’t change (your clothes). Just come as you are.

(Anh không phải thay đồ. Chỉ cần đến như vậy.)

Must not diễn đạt một bổn phận ở phủ định gây ấn tượng bởi người nói hay lời khuyên rất nhấn mạnh :

You mustn’t repeat this to anyone.

(Anh không được lặp lại điều này với bất cứ ai.)

Notice in shop : staff must not smoke when serving, customers.

(Thông báo ở của tiệm : nhân viên không được hút thuốc khi đang phục vụ khách hàng).

You mustn't leave your car unlocked. This place is full of thieves.

(Anh không được để xe của anh không khóa. Nơi này đầy kẻ cắp.)