Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là
A. $\frac{\lambda }{{hc}}$
B. $\frac{{\lambda c}}{h}$
C. $\frac{{\lambda h}}{c}$
D. $\frac{{hc}}{\lambda }$
 

Bài mới