Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88 µm. Lấy h = 6,625.10$^{−34}$ J.s; c = 3.10$^{8 }$m/s và 1 eV = 1,6.10$^{−19}$ J. Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là
A. 0,66.10$^{−3 }$eV.
B. 1,056.10$^{−25}$ eV.
C. 0,66 eV.
D. 2,2.10$^{−19}$ eV.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Chọn đáp án C
$\varepsilon = \frac{{hc}}{{\lambda .1,{{6.10}^{ - 19}}}}(eV)$
 

Bài mới