Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất, tại nơi có gia tốc trọng trường g, thời gian vật rơi cho đến khi chạm đất là
A. $t = \sqrt {\frac{g}{{2.h}}} .$
B. $t = \sqrt {\frac{{2.h}}{g}} $.
C. $t = \frac{{2.h}}{g}$.
D. $t = \sqrt {\frac{{2.g}}{h}} .$
Chọn đáp án: B