Một thiết diện đi qua đỉnh có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12cm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một hình nón có chiều cao h = 20 cm, bán kính đáy \(r = 25\)cm. Một thiết diện đi qua đỉnh có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12cm. Tính diện tích thiết diện đó.
A. \(450\sqrt 2 \) cm$^2$.
B. \(500\sqrt 2 \) cm$^2$.
C. \(500\)cm$^2$.
D. \(125\sqrt {34} \) cm$^2$.
Một hình nón có chiều cao h = 20 cm, bán kính đáy.png

Tính diện tích thiết diện \({S_{SAB}}\)
+ Ta có \({S_{\Delta SAB}} = \frac{1}{2}AB.SI = \frac{1}{2}2IA.SI = IA.SI\)
+ Xét tam giác vuông \(SOI\), ta có:
\(\frac{1}{{O{H^2}}} = \frac{1}{{O{I^2}}} + \frac{1}{{O{S^2}}} \Rightarrow \frac{1}{{{{12}^2}}} = \frac{1}{{O{I^2}}} + \frac{1}{{{{20}^2}}} \Rightarrow OI = 15\,\,{\rm{(cm)}}\).
+ Mặt khác, xét tam giác vuông \(SOI\) thì: \(OI.OS = SI.OH \Rightarrow SI = \frac{{OI.OS}}{{OH}} = \frac{{20.15}}{{12}} = 25\) (cm).
+ Trong tam giác vuông \(AIO\), ta có:
\(IA = \sqrt {O{A^2} - O{I^2}} = \sqrt {{{25}^2} - {{15}^2}} = 20\) (cm).
+ Từ đó suy ra: \({S_{\Delta SAB}} = IA.SI = 20.25 = 500\) (cm$^2$).