Mệnh đề nào sau đây đúng?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Số Phức| Môđun Và Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức |
Trong mặt phẳng phức gọi M là điểm biểu diễn số phức z = a + bi\,(a,b \in ;a.b \ne 0) M’ là điểm biểu diễn số phức \bar{z}.Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. M' đối xứng với M qua Oy.
B. M' đối xứng với M qua Ox.
C. M' đối xứng với M qua O.
D. M' đối xứng với M qua đường thẳng y=x.
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Học lớp hướng dẫn giải

Điểm M và M’ được biểu diễn trên mặt phẳng phức như hình bên. Dễ thấy M’ đối xứng với M qua Ox.
 

Bình luận bằng Facebook