Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là

Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là
A. 150 người/km2. B.126 người/km2.
C. 139 người/km2. D.277 người/km2.